Byt kastelána, jeho kancelář, WC pro návštěvníky, zázemí letní scény a sklad je umístěn v jedné hmotě sledující linii severní hradby. Jedná se o jednopodlažní objekt se „zelenou“ střechou. Toto řešení respektuje původní umístění hospodářského zázemí hradu. Do severní hradby jsou vybourané 3 okenní otvory osvětlující byt a kancelář kastelána severním rozptýleným světlem. Z jižní strany, ze strany nádvoří, je celý objekt zapuštěn v terénu. Toto řešení neumožňovalo oslunit byt okny ve stěně. Bylo potřeba tyto prostory osvětlit ještě pomocí střešních světlíků. Vystupující část atiky slouží jako zábradlí. Vstup do bytu, kanceláře, WC a skladu je umožněn pomocí opěrné stěny zářezu s plechovým obkladem. Letní scéna se stupni umožňující sezení až 70 diváků sleduje okolní upravený terén. Jeviště vyplňuje polygonální baštu a hlediště je ukončeno pozůstatkem zdi přístupové části k hradu. Hlediště i jeviště je možno zakrýt membránovou konstrukcí. Současná koruna zdiva věže „Hlásky“ je v šikmé rovině. Uvnitř tubusu věže je zachováno několik konzolových kamenných stupňů. Tyto stupně budou doplněny ocelovým vřetenovým schodištěm s vřetenem - nosným prvkem střechy. Kuželové zastřešení je ocelové konstrukce s plechovou měděnou krytinou „imitující“ dřevěné šindele (soudobý přepis tradičního postupu). Měděné šablony budou mechanicky uchyceny na pletivo tvořící rotační plochu kužele. Prostor vyhlídky bude zasklený bezpečnostním sklem a opatřen zábradlím.

PICT2779před hrademPICT2790řez-hradP1305_cimburkP1306_cimburkP1307_cimburkP1308_cimburk

LS 2006-2007  2. ročník

vedoucí práce:
Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.

< Home